Tokyo Marui EG1000 Motor (Short)

Tokyo Marui

17812

Tokyo Marui EG1000 Motor [short]